Ubytování na statku pro umělce, studenty a neziskovky poskytujeme zdarma. Provoz hostinského pokoje a drobnější opravy jsou financovány z členských příspěvků, případně ze sponzorských darů. Rádi uvítáme nové členy, kteří se chtějí na zajištění hostinského pokoje podílet.

Rekonstrukce statku je hrazena z prostředků majitelky statku Františky Jirousové. V současné době rekonstruujeme velkou sednici pomocí malé hypotéky (půl milionu), stačí to na věštinu prací, ale ne už na vybavení sednice, ve které bude také Jirousův památník.  Každý finanční dar bude proto s radostí uvítán. 

Sponzorský dar lze poslat na účet spolku 254497555/0300

Členství ve spolku

Spolek má na starosti především provoz hostinského pokoje, nákup drobného majetku, platbu za energie pro hostinský pokoj. V roce 2019 má spolek přibližně 50 přispívajících členů a čtyři aktivní, každý nový zájemce je srdečně vítán. (Informace o aktivním a příspěvkovém členství jsou na konci této stránky). 

Zájemci o členství ve spolku mohou zaslat roční členský příspěvek ve výši 250 Kč nebo 500 Kč (to záleží čistě na vaší úvaze a možnostech) na účet sdružení č. 254497555/0300.

Do zprávy pro příjemce uveďte prosíme svoji emailovou adresu, případně adresu pro zasílání výtisků výročních zpráv a heslo "členství" (nebo něco obdobného).

Členové sdružení dostávají 1x ročně výroční zprávu, mají právo volit orgány sdružení (přeseda, místopředseda, člen výboru) a po tříletém členství mají právo zdarma užívat pokoj pro hosty.

 

Sponzorský dar

Pokud se vám líbí co děláme, můžete poslat sponzorský dar.

Číslo účtu:  254497555/0300 Potvrzení k daňovému přiznání žádejte na emailu frantiska.j(zavinac)centrum.cz

 

Brigáda

Sdružení pořádá v letních a podzimních měsících podle potřeby brigády. Na statek jezdí několik part brigádníků nebo studentů.

Jste-li skupina a máte nápad na brigádu nebo akci na statku, pište na frantiska.j@centrum.cz

 

Dva druhy členství ve spolku

Aktivní a příspěvkové členství

Aktivní členství

 • Aktivním členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se chce aktivně, veřejně a nezištně podílet na činnosti spolku konkrétní činností stanovenou členskou schůzí nebo výborem.

 • Aktivní členství vzniká přijetím z rozhodnutí výboru. Žádost o přijetí může být zaslána emailem. Výbor může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

 • Aktivní členství zaniká

  • dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru (postačí oznámení emailem),

  • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,

 • Aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů spolku a účastnit se spolurozhodování o věcech spolku.

 • Shromáždění aktivních členů spolku tvoří členskou schůzi Magorova statku.

Příspěvkové členství

 • Přispívajícím členem se může stát jakákoli fyzická a právnická osoba, která podporuje cíle spolku a sympatizuje s jeho činností.

 • Příspěvkové členství vzniká úhradou minimálního ročního členského příspěvku na účet spolku a zasláním emailové či poštovní adresy do členské databáze.

 • Příspěvkové členství trvá jeden rok a zaniká automaticky po neuhrazení členského příspěvku na další období v termínu určeném členskou schůzí.

 • Přispívající člen má právo dostávat jednou ročně výroční zprávu a být informován o rozhodnutích a činnosti spolku (všechny informace jsou zasílány přednostně emailem, pouze v případě výslovné žádosti poštou).

 • Pokud má přispívající člen, který je nejméně 3 roky členem spolku, zájem podílet se na hlasování na členské schůzi nebo kandidovat na některou z funkcí ve spolku, oznámí to předsedovi a bude se moci účastnit hlasování na členské schůzi s právy jako aktivní člen.

 • Přispívající člen má právo na bezplatný pobyt v sídle spolku (v pokoji pro hosty), a to nejdéle na 14 dnů, pokud uhradil alespoň minimální členský příspěvek po dobu tří let za sebou.

 • Přispívající člen má právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.

 • Z příspěvkového členství nevyplývá právo volit a být volen do orgánů spolku, nejsou-li naplněny podmínky stanovené v bodě 7e) článku IV. Je-li přispívající člen přizván k jednání orgánů spolku, disponuje hlasem poradním.