13.1.2020, Česká společnost Teilharda de Chardin

Česká společnost Teilharda de Chardin byla založena v lednu 2020 a je formálně součástí Statku uProstřed. Jejím cílem je vydat překlady francouzského filosofa, kněze a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin (1881–1955), který ve svém rozsáhlém díle vytvořil křesťanskou teorii evoluce. Teilhardovo pojetí křesťanství je reformační, jeho dílo je určené pro lidi, kteří chtějí ve světě něco změnit. Záměrem spolku je propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, aby se mohli společně podílet na vydávání textů.  V srpnu 2020 má spolek 85 členů. Cílem je získat aspoň 150 členů, abychom byli zcela nezávislí na finanční pomoci od grantových institucí. 

Členství vzniká zaplacením příspěvku 500 Kč na transparentní účet 2901745463/2010. Do zprávy pro příjemce napište prosím emailovou adresu. Na stejný účet lze posílat i sponzorské dary. Zájemci o členství se mohou hlásit také na emailu frantiska.jirousova@gmail.com

Více informací na webu společnosti www.teilhard-de-chardin.cz

Formálně je společnost součástí spolku Statek uProstřed. Konkrétně jde o bod D ve stanovách spolku.

D. Poskytování zázemí pro zájemce o dílo francouzského filosofa Pierra Teilharda de Chardin.

  1. Poskytování zázemí pro výzkumnou a tvůrčí práci nebo setkávání badatelům, překladatelům, redaktorům a studentům, jejichž cílem je studium a šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Zázemí se poskytuje bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek.

  2. Zřízení knihovny Teilharda de Chardin (shromáždění Teilhardova díla, sekundární literatury, dokumentů a článků) v prostorách statku.

  3. Za tímto účelem může spolek zřídit speciální transparentní účet, na kterém bude formou sponzorských darů shromažďovat prostředky na podporu aktivit (překladů, článků, vydání publikací, setkání) v oblastech jmenovaných v bodu D, a, b.

Společnost má samostatný transparentní účet (2901745463/2010) zcela nezávislý na financích Statku uProstřed. Název účtu je Statek uProstřed, jinak to nebylo formálně možné. Kromě toho, na statku v Prostředním Vydří, kde spolek působí, bude také chystaná Teilhardova knihovna.

 

Chystáme vydání Teilhardových dopisů z války

Jako první svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite. Původ Teilhardova myšlení je totiž třeba hledat především v neobvyklé válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Při jejich zachraňování z bojiště prokazoval chladnokrevnou odvahu a ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filosoficko-náboženské eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku. Cílem tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech bytostí a elementů na evoluci zúčastněných v jejich nejvyšší různorodosti a plnosti bytí kolem jediného aktivního středu, jímž je Bůh.

Z filosofického hlediska bylo Teilhardovým cílem vytvořit integrální vědu, která by se zabývala postavením člověka v dějinách vesmíru a odpovídala na otázku po smyslu a cíli lidského jednání, konkrétně na otázku: Co mohu jako jedinec svými omezenými silami dělat tady a teď, aby svět postupoval k větší jednotě v různosti, k větší komplexitě a intenzitě bytí?

V českém jazykovém prostředí byly dosud přeloženy jen čtyři z celkových třinácti svazků sebraných spisů a několik esejů. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků. Český čtenář nemá často přístup ani k původním textům. Z toho důvodu otevře spolek, příští rok také knihovnu Teilharda de Chardin, s bohatým fondem, na jihočeském statku v Prostředním Vydří, o jehož rekonstrukci a kulturní využití se Statek uProstřed stará. Spolek bude spolupracovat s American Teilhard Association, pořádat semináře a setkání.

 

Zakladatelky spolku

Iniciátorka spolku Františka Jirousová (*1980) je spisovatelka, doktorka filosofie a předsedkyně spolku Statek uProstřed. Studium na FF UK ukončila v roce 2017 obhajobou dizertační práce „Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin“, která bude tento rok vydána v nakladatelství Malvern.  Františka pracuje jako knižní redaktorka pro nakladatelství Karolinum a ujme se také redakce překladů. Devět měsíců strávila jako stipendistka Fulbright-Masarykova stipendia v Teilhardově archivu na Georgetown Univerzity ve Washingtonu D.C., kde prostudovala celé Teilhardovo dílo a pořídila mnoho cenných informačních zdrojů. To vše by teď ráda předala lidem, pro které je Teilhardovo dílo důležité, a umožnila také těm, kdo ho neznají, aby si mohli jeho spisy přečíst.

Spoluzakladatelkou spolku je Martina Jerie Lukášková, psychoterapeutka a astroložka, díky které získá spolek v Praze zázemí pro setkávání nad Teilhardovými texty. Martina zajistí také technický i grafický servis a propagaci textů mezi čtenáři.  O Teilhardovo dílo se už delší dobu zajímá a chce se podílet na jeho šíření. Mrzí ji, že laická veřejnost, která si chce rozšířit obzory, si musí často vystačit s interpretacemi a citacemi bez udání odkazu na originál. Čtenář tak nemá možnost jít k pramenům a zůstává ochuzen o základní Teilhardovy myšlenky.