Spolek, jehož původní název byl Magorův statek, vznikl 22. 7. 2012. Jeho zakladateli jsou děti básníka Ivana Martina Jirouse (řečený Magor), který na statku pobýval a pořádal festivaly – Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv. Na ustavující schůzi byla první předsedkyní spolku zvolena Mgr. Františka Jirousová, Ph.D., a tuto funkci zastává dosud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá Jirousová, členem výboru Mgr. Daniel Degtěv.

V říjnu 2019 byl spolek přejmenován na Statek uProstřed. Nový název upomíná nejen na Prostřední Vydří, ale také na to, že statek je zvláštní místo, kde se člověk může zastavit a soustředit. Zdejší atmosféra vyvolává dojem zpomaleného času a prostoru centrovaného do jednoho místa. Hradba zdí chrání před okolním světem a poskytuje azyl pro práci nebo tvorbu, k nimž je nutný soustředěný klid; k setkávání menších skupin a pořádání seminářů, nebo jen pro přemýšlení nad dalším životním směřováním. Název upomíná také na snahu hledat, co máme jako lidé společného, poukazuje na společný bod a určitý střed, ze kterého můžeme pochopit jinakost druhého a prohloubit si tak své vlastní stanovisko.

Byly upraveny také stanovy. Vybudování Jirousova památníku zůstalo jedním z cílů spolku, nikoli však už hlavním. Součástí spolku se stala Česká společnost Teilharda de Chardin, která bude mít na statku vlastní knihovnu a studovnu. Více o společnosti se dozvíte na www.teilhard-de-chardin.cz

 

Cíle spolku

1) Statek v Prostředním Vydří č. 4 je místo s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. Cílem spolku je rekonstrukce a udržování statku takovým způsobem, aby mohl sloužit především jako zázemí pro tvůrčí a badatelskou práci v oblasti umění, věd a kultury, protože možnost soustředěné činnosti nebo jen prostého zastavení se bez rušivých vnějších vlivů považujeme za největší hodnotu, kterou toto místo nabízí.

2) Za tímto účelem poskytuje spolek prostor pro zájemce (umělce, studenty humanitních oborů, badatele, neziskové organizace, zájmové skupiny a vzdělávací organizace), kteří chtějí na statku tvořit, pracovat na svém výzkumu nebo se věnovat studiu, pořádat semináře, setkání a kulturní akce nebo se zabývat odkazem a dílem Ivana Martina Jirouse, který na statku žil. Vstup a ubytování jsou těmto zájemcům poskytovány zdarma či za dobrovolný příspěvek nebo výpomoc s prací na statku.

3) Cíl spolku je naplňován těmito konkrétními činnostmi:

A. Vybudování materiálního zázemí pro zájemce o využití statku na nekomerčním základě

 1. Zařízení odděleného pokoje (či pokojů) pro hosty, kteří mají zájem o nerušenou tvorbu nebo bádání, a udržování pokoje v obyvatelném stavu.

 2. Vytvoření a udržování zázemí pro pořádání soustředění či jiných veřejně prospěšných aktivit neziskových organizací v hlavní budově statku.

 3. Zajištění a udržování základních energetických zdrojů a zařízení nezbytných pro provoz pokoje pro hosty a zázemí pro neziskové organizace, včetně internetu, nákupu drobného nábytku apod.

 

B. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse, významného českého básníka a bojovníka proti totalitnímu režimu, který na statku pobýval a pořádal zde hudební festivaly

 1. Založení Jirousovy knihovny (literární dílo včetně překladů, Jirousova knihovna z pozůstalosti) a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a boji proti totalitnímu režimu.

 2. Vytvoření informační databáze o I. M. Jirousovi na základě fondu z pozůstalosti I. M. Jirouse (uloženého v knihovně Libri Prohibiti) přístupné z památníku.

 3. Shromáždění a uchování předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob života.

 4. Oprava a udržování hlavní budovy a jejích interiérů, aby mohly být užívány návštěvníky památníku a byl zachován původní venkovský ráz usedlosti.

 5. Udržování dvora v podobě, která by upomínala na Jirousovu zálibu v divokých přírodních porostech. 

 

C. Poskytování zázemí pro vzdělávací akce a aktivity v oblasti transpersonální a humanistické astrologie

 1. Poskytování zázemí pro setkávání skupin, jejichž hlavní činností je předávání znalostí a vzdělávání v oblasti humanistické a transpersonální astrologie. Zázemí se poskytuje bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek.

 2. Za tímto účelem může spolek zřídit speciální transparentní účet, na kterém bude formou sponzorských darů shromažďovat prostředky na podporu aktivit (seminářů, přednášek, setkání) v oblastech jmenovaných v bodu C, a.

 

D. Poskytování zázemí pro zájemce o dílo francouzského filosofa Pierra Teilharda de Chardin

 1. Poskytování zázemí pro výzkumnou a tvůrčí práci nebo setkávání badatelům, překladatelům, redaktorům a studentům, jejichž cílem je studium a šíření díla Pierra Teilharda de Chardin. Zázemí se poskytuje bezplatně nebo za dobrovolný příspěvek.

 2. Zřízení knihovny Teilharda de Chardin (shromáždění Teilhardova díla, sekundární literatury, dokumentů a článku) v prostorách statku.

 3. Za tímto účelem může spolek zřídit speciální transparentní účet, na kterém bude formou sponzorských darů shromažďovat prostředky na podporu aktivit (překladů, článků, vydání publikací, setkání) v oblastech jmenovaných v bodu D, a, b.

 

4) Spolek je zaměřen na zajištění soukromí pro jednotlivce a skupiny, nevylučuje ale ani pořádání větších veřejně přístupných kulturních akcí, například koncertů, literárních čtení, výstav a podobně, či poskytnutí zázemí pro takové akce.

 

Spolek je neziskovou organizací registrovanou u ministerstva vnitra pod IČO: 22606271.